Tenis Wrocław - Krzyki - Morskie Oko - Lubińska - Siechnice

   
  Lekcje tenisa oraz półkolonie tenisowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych we Wrocławiu i okolicach.
  Miejsce prowadzenia zajęć: Siechnice, Wrocław (Krzyki, Klecina, Leśnica, Pilczyce, Kozanów, Grabiszyn, Gaj, Śródmieście), Bielany Wrocławskie.
   
 1. Organizatorem zajęć jest PROTENIS.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu PROTENIS, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa i sportu.
 3. Zajęcia sportowe odbywają się na obiektach tenisowych całego kraju, a uczestniczenie w nich oznacza pełną akceptację osobnego regulaminu korzystania z tych obiektów.
 4. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy), oraz obuwie tenisowe dostosowane do gry na nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia. Jego zapewnienie należy do obowiązków uczestnika.
 5. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach).
 6. PROTENIS zapewnia rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji zajęć sportowych.
 7. Opłata za kort tenisowy jest dodatkowo płatna przez osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez PROTENIS, a jej wysokość i sposób uiszczania jest uzależniona od obiektu, na którym przeprowadzane są zajęcia.
 8. Opłaty za zajęcia indywidualne są płatne zaraz po zakończonych zajęciach wg aktualnego cennika zajęć.
 9. Opłaty za zajęcia grupowe płatne są z góry za dany miesiąc. Opłatę należy uiścić do 5 dnia danego miesiąca: gotówką, bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia, lub wpłatą/przelewem bankowym na konto organizatora.
 10. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, opłata za zajęcia zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc według ustaleń poczynionych przez strony.
 11. W przypadku niepoinformowania o nieobecności na zajęciach, Uczestnik - który opuścił zajęcia – ponosi pełne koszty uczestnictwa w zajęciach.
 12. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera poprzez e-mail lub SMS o nieobecności z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W takim przypadku Uczestnik nie będzie ponosił kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera, natomiast opłata za kort nie podlega zwrotowi.
 13. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
 14. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 16. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych wyrażają zgodę na zamieszczanie w serwisie internetowym www.protenis.eu oraz w innych materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, itp.) - zdjęć z ich udziałem.
 17. Za rzeczy Uczestników zajęć, pozostawione na obiektach sportowych (w szatni i na korcie), PROTENIS nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Uczestnictwo w zajęciach PROTENIS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 19. PROTENIS zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2011 r.